Glass-Zam - Sfera Szkła Zamość - Ireneusz Wiatrzyk - lustra, szkło do kuchni, lacobel, szkło ozdobne, szkło w łazience, szkło meblowe, okna drzwi, szkło w architekturze, Centrum Szkła Zamość

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży firmy GLASS-ZAM

Definicje

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane są dalej OWS.
 2. Sprzedający – Glass-Zam Ireneusz Wiatrzyk
 3. Kupujący – osoba prawna lub fizyczna.
 4. Zapisy odnośnie podpisania umowy (kontraktu) stosuje się odpowiednio do przyjęcia zamówienia i jego potwierdzenia (czyli umowy dwu-dokumentowej). Zakres stosowania ogólnych warunków sprzedaży

Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWS Sprzedającego są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do współpracy handlowej.

Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Sprzedającego.

Sprzedający dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami. Przyjęte rozwiązania umowne odmienne, niż zawarte w OWS mają pierwszeństwo przed zapisami OWS.

Zamówienie

Zamówienie przesłane Sprzedającemu przez Kupującego podpisane przez reprezentantów lub przez upoważnione osoby z załączonym pełnomocnictwem, musi zawierać: dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia) oraz dane dotyczące żądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym ustalenia wzajemne poprzedzające nowe zamówienie muszą być uwzględnione.

Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacjach:

 1. Gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej dostarczenie i sprzedaż wyrobów (towarów) jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 2. Gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez Sprzedającego.
 3. Gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek wymagalnych należności, lub nie dokonuje odbioru pomimo wezwania. Nie ustanowienia na żądanie zabezpieczenia lub jego wygaśnięcia.

Warunki dostawy: czas dostawy, transport, ubezpieczenie, przejście ryzyka

 1. Strony umowy uzgadniają warunki dostawy.(w oparciu o bazy dostaw określone w INCOTERMS 2000.)
 2. Czas dostawy wymieniony w potwierdzeniu zamówienia powinien być traktowany jako uzgodniony pomiędzy stronami. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionych nowych terminów nadal nie realizuje dostawy.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru wyrobu (towaru) lub jego przyjęcia, do 7 roboczych dni po powiadomieniu o jego dostępności w magazynach Sprzedającego. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania. Podobnie traktowane będzie przetrzymywanie przez Kupującego stojaków na których odebrał zamówienie.
 4. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.
 5. Wycofanie potwierdzonego zamówienia w całości lub części przez Kupującego może być tylko za zgodą Sprzedającego. W przypadku wycofania takiego zamówienia w trakcie realizacji Kupujący zostanie obciążony kwotą adekwatną do stopnia zaawansowania realizacji zamówienia. Kwota ta zostanie określona przez Sprzedającego.

Cena

Cenę wyrobu (towaru) ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia.

Płatność

 1. Faktura jest jednocześnie dokumentem wydania towaru.
 2. W sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.558 par.1 K.C. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 3. Faktury Sprzedającego są płatne w banku wymienionym w fakturze. Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to opłaty bankowe związane z płatnością pokrywa Kupujący. Zapłata powinna być dokonana na warunkach określonych w zamówieniu. W przypadku zwłoki w zapłacie, niezależnie od przysługujących mu odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i anulować pozostałe dostawy oraz obciążyć Kupującego udokumentowanymi kosztami. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych wyrobów (towarów) do momentu, kiedy uzyska za nie zapłatę w pełnej wysokości.
 4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane ceny są cenami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to ceny netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązujących w danym czasie wysokości i stawce dla danego wyrobu (towaru) i wystawienia faktury /paragonu.
 5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w umowie lub fakturze, zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania Kupującemu wyrobu(towaru).
 6. Jeśli Kupujący nie wykona swoich zobowiązań w ciągu dwóch tygodni od ustalonego terminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.
 7. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku uchybienia terminu zapłaty, Sprzedającemu przysługuje roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami umowy.
 8. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem wyrobu (towaru) i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności lub zmienić termin płatności.
 9. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

Ilość i jakość

 1. Wyrób (towar) sprzedawany jest ilościowo według jednostek określonych w umowie (metry bieżące, metry kwadratowe, sztuki lub inne).
 2. Wszystkie informacje techniczne dotyczące rodzaju szkła, wymiarów, przeliczników i jakości wynikające z katalogów, prospektów, broszur i innych materiałów reklamowych przygotowanych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi. Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jakim zostaną uzgodnione przez obie strony.
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za treść złożonego zamówienia, tj. by dane techniczne oraz informacje dotyczące jakości i ilości zamawianego wyrobu (towaru) odpowiadały jego wymaganiom.
 4. Jeżeli zamówienie nie określa zgodności wyrobu (towaru) z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości wyrobu (towaru), będzie on dostarczony jako zwyczajny wyrób (towar) handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 5. Wszelkie stosowane do produkcji wyrobów szklanych materiały mają własne , zależne od zastosowanych surowców zabarwienie, które staje się coraz bardziej widoczne wraz ze wzrostem grubości szyby. Zabarwienie to może być różne w zależności od tego, czy ogląda się przedmioty umieszczone za szybą, czy też patrzy się na samą powierzchnie szyby. Zauważalne wahania odcieni zabarwienia szkła możliwe są ze względu na obecność w nich tlenku żelaza, proces powlekania , warstwę powlekającą, jak również zmiany grubości szkła i struktury szyby i nie można ich uniknąć. Producenci szkła i powłok na szkle dokładają starań dla zapewnienia możliwie idealnej powtarzalności parametrów procesu, a tym samym uzyskiwanej barwy i odcienia szkła i powłok. Tym niemniej, każdy z tych procesów posiada pewne granice tolerancji powtarzalności, w ramach których mogą mieścić się różnice obserwowanego odcienia i barwy.
 6. Zjawisko anizotropii występuje w szkle hartowanym tj. szkle, które zostało poddane obróbce termicznej w celu wywołania trwałych naprężeń powodujących podniesienie wytrzymałości mechanicznej formatki szkła. Ponieważ w tak wykonanej szybie sąsiadują ze sobą obszary o bardzo zróżnicowanych naprężeniach, powoduje to powstawanie różnic dróg optycznych promieni świetlnych załamujących się wewnątrz szkła. Efektem tego są widoczne czasami pod pewnym kątem obserwacji ciemno zabarwione pierścienie, ciemniejsze cętki, pasma na powierzchni szyb w przypadku występowania światła spolaryzowanego i / lub oglądania takiej szyby przez szkła polaryzujące. Światło spolaryzowane występuje w normalnym świetle dziennym. Stopień polaryzacji zależy od pogody i położenia słońca. Są to więc obszary, w których nastąpiło częściowe wygaszenie odbitych promieni słonecznych. Zmiana kąta patrzenia na dany obszar szyby powoduje znikanie tego zjawiska.
 7. Zjawisko powstawania na wilgotnej szybie widzialnych dla obserwatora śladów odbitych ssawek, etykiet, palców lub dłoni jest związane z tym, że powierzchnia szyb zespolonych po zakończeniu produkcji jest silnie zaktywizowana i hydrofilowa. Pracownik linii przy produkcji szyb zespolonych zdejmuje szybę przyczepiając ssawki w pobliżu środka ciężkości szyby zespolonej i separuje ją przekładkami korkowymi przy ustawieniu na stojak. Ślady po ssawkach, odbicia korków dystansowych, ślady po etykietach szczególnie uwidaczniają się pod wpływem pary wodnej. Zjawisko to nie może być traktowane jako wada, gdyż jest widoczne jedynie na zaparowanej szybie. W normalnej eksploatacji, na szybie suchej nie jest ono widoczne.

Kryteria techniczne odbioru szyb

Przedmiotem warunków technicznych są szyby pojedyncze oraz zespolone izolacyjne jedno- i dwukomorowe montowane w oknach i drzwiach do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Podstawy prawne:  Polska Norma PN-EN 1279. Szkło w budownictwie. Szyby izolacyjne zespolone  Polska Norma PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd  Polska Norma PN-EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja  Ocena wizualna jakości szyby zespolonej odbywa się według Kryteriów Technicznych opracowanych przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000.

Ocena wizualna jakości szyby zespolonej

Zgodnie z powyższymi normami, ocenę obecności wad szkieł prowadzi się przy pionowej pozycji szkła, z odległości min. 2 m, na tle szarego ekranu, przy jasnym rozproszonym oświetleniu, czas trwania obserwacji- do 20sekund. Wady szyb, widoczne w tych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w w/w normach. Wady niewidoczne z odległości określonej w danej normie nie są kwalifikowane jako wady.

Tolerancje grubości szyb zespolonych

Tolerancje grubości szyb zespolonych Typ Tolerancja grubości Pakiet 2-szybowy (szkła float odprężone) ± 1,0 mm Pakiet 2-szybowy z co najmniej jedną szybą po obróbce cieplnej lub laminowaną ± 1,5 mm Pakiet 3-szybowy (szkła float odprężone) ± 1,4 mm Pakiet 3-szybowy z co najmniej jedną szybą po obróbce cieplnej lub laminowaną + 2.

Dopuszczalne wady w szybach zespolonych

 • Wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych – niedopuszczalne
 • Wady punktowe w postaci pęcherzy pękających i otwartych – niedopuszczalne
 • Wady punktowe w postaci pęcherzy zamkniętych – dopuszczalne max do2mm: do 1m² szyby – 2szt., do 2m² szyby – 3szt., powyżej 2m² szyby – 5 szt.
 • Wady liniowe w postaci rys dopuszczalne do 15mm długości
 • Zarysowania włosowate – dopuszczalne, ale nie w skupiskach
 • Dla każdej krawędzi szyby oddzielnie dopuszczalna tolerancja ułożenia ramki względem krawędzi szyby wynosi 2mm
 • Tolerancja pomiędzy ramkami w szybach dwukomorowych wynosi 2mm
 • Nierównomierne wypływy butylu – niedopuszczalne. Równomierne – max do 2mm.

Mycie i czyszczenie szkła

 • Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia.
 • Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu powierzchnię szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych cząstek.
 • Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np. spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie wodą.
 • Do czyszczenia powłok refleksyjnych 1 nie należy używać jakichkolwiek substancji żrących i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić powłokę. Mycie powinno odbywać się z użyciem zwykłych detergentów, a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu. Za wady szkła powstałe na skutek zabrudzenia, nieprawidłowego mycia, czy używania niewłaściwych środków myjących oraz wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych (atmosferycznych i innych) producent nie odpowiada.

Instrukcja użytkowania luster

W celu usunięcia plam, które powstają podczas codziennego użytkowania, lustra powinny być wycierane wyłącznie za pomocą czystej i miękkiej ściereczki oraz klasycznego środka do czyszczenia szkła (obojętnego, niezawierającego cząsteczek ściernych). Nie dopuszcza się stosowania preparatów o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia szkła. Plamy odporne, np. tłuszcz, kosmetyki itp. można usuwać za pomocą wypłukanej w ciepłej wodzie i dobrze wyciśniętej irchy. Po wytarciu lustro nie powinno pozostać wilgotne, a na krawędziach nie powinny występować krople. W celu zagwarantowania trwałości powłoki lustra, należy unikać trwałego osadzania się wilgoci na jego krawędzi, jak również nie używać środków czystości aplikowanych w aerozolach gdyż rozpylona mgła osadzająca się pod spodem lustra spowoduje jego uszkodzenie. Lustra należy montować oraz izolować na neutralny klej silikonowy przeznaczony do montażu luster „Lakma” do luster. Klej ten nie może w swoim składzie zawierać octanu ani cyjanku gdyż powoduje to delaminację Laminatu ( uszkodzenie folii EVA )

Instrukcja użytkowania paneli szklanych oraz zasady doboru grafiki.

Panele szklane ozdobione dowolnymi grafikami, wybranymi przez poszczególnych klientów z banku zdjęć www.depositphotos.com. Dopuszczalne jest zastosowanie wzoru z innych stron o ile pozwalają na to warunki techniczne, Czas realizacji zamówienia paneli szklanych z grafiką, uzależniony jest od wielu czynników i jest indywidualnie ustalany do każdego zamówienia. Panele szklane należy czyścić delikatnymi detergentami lub środkami przeznaczonymi do czyszczenia szkła, nie zawierającymi w swoim składzie sody, wycierane wyłącznie za pomocą czystej i miękkiej ściereczki. Po wytarciu panele nie powinny pozostać wilgotne, a na krawędziach nie powinny występować krople. W celu zagwarantowania trwałości należy unikać trwałego osadzania się wilgoci na jego krawędzi, jak również nie używać środków czystości aplikowanych w aerozolach gdyż rozpylona mgła pozastając na brzegach może spowodować jego uszkodzenie. Ostre narzędzia takie jak żyletki lub skrobaki, mogą powodować drobne i głębokie zadrapania powierzchni szkła Nie wolno stosować roztworów zasad i kwasów, a także środków czyszczących zawierających fluorki. Roztwory takie mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szkła i folii. Panele szklane należy montować oraz izolować na neutralny klej silikonowy przeznaczony do montażu luster „Lakma”. Klej nie może w swoim składzie zawierać octanu ani cyjanku gdyż powoduje to uszkodzenie folii laminującej.

W przypadku montażu paneli szklanych przy kuchenkach gazowych, należy zabezpieczyć panel przed działaniem płomienia. Nadmiernie wysoka temperatura może uszkodzić folię lub lakier. Ten sposób uszkodzenia nie podlega reklamacji.

Reklamacje

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania wyrobu (towaru) pod względem ilościowym i jakościowym w trakcie rozładunku, przed odbiorem (w przypadku odbioru osobistego). Przed montażem należy sprawdzić czy wyrób nie posiada wad. Wyłącza się z gwarancji roszczenia z tytułu zamontowania wadliwego produktu.
 2. Jeżeli Kupujący po zbadaniu wyrobu (towaru) stwierdza, że w czasie transportu powstały niedobory lub defekty, ma on obowiązek sporządzić raport w obecności przewoźnika i przesłać go w ciągu 2 dni od daty dostawy do Sprzedającego.
 3. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania wyrobu (towaru) po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu pisemnie (wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i próbkami reklamowanego wyrobu (towaru), niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 180 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedającego wygasa.
 4. Wyroby posiadające uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji
 5. Sprzedającemu przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego wyrobu (towaru) przez jego przedstawicieli. W takich przypadkach Kupujący ma obowiązek udostępnić wyrób (towar) do kontroli i zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji.
 6. Po zaakceptowaniu roszczenia, Sprzedający uzupełni dostawę, naprawi lub wymieni reklamowany wyrób (towar), albo odpowiednio obniży cenę. Wartość reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć wartości reklamowanego wyrobu (towaru). Prawo wyboru formy-wymiana lub obniżenie wartości- zależy od Sprzedającego.
 7. Z tytułu złożonej przez Kupującego reklamacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze.
 8. Jeżeli Kupujący nie udostępni Sprzedającemu reklamowanego wyrobu (towaru), Sprzedający uznaje reklamację jako nieuzasadnioną.
 9. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres firmy lub mail: glasszam@vp.pl , sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
 10. Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy w celu oceny zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie towaru do transportu jak i sam transport do siedziby Sprzedawcy obciąża Kupującego. Wadliwy towar powinien być zapakowany w opakowanie uzgodnione ze Sprzedawcą, należycie chroniące go przed dalszym uszkodzeniem i zniszczeniem. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych towarów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.
 11. W przypadku wad uniemożliwiających wykorzystanie towaru zgodnie z przeznaczeniem, Sprzedawca może załatwić reklamację poprzez obniżenie ceny.
 12. Wykonanie naprawy towaru lub dostarczenie nowego towaru wolnego od wad nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym z uwzględnieniem minimów czasowych dla procesu technologicznego produkcji, zgromadzenia surowców i półproduktów.
 13. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją roszczeń z tytułu rękojmi do czasu uregulowania przez Kupującego zaległych należności, w tym również za reklamowany towar.
 14. Glass-Zam nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach gdy :
  • Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi
  • Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze
  • towar jest niewłaściwe składowany, montowany lub doszło do niezastosowania się do instrukcji użytkowania i montażu
 15. W razie nieuzasadnionego wezwania serwisu, Glass- Zam wystawi fakturę obciążającą kosztami wyjazdu reklamacyjnego
 16. Towar podlegający wymianie reklamacyjnej będzie dostarczony do siedziby Kupującego. Kupującemu nie przysługuje roszczenie pokrycia kosztów lub dostawy wymienionego towaru od innego miejsca niż miejsce dostawy określone w zamówieniu
 17. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad towarów nie obejmuje kosztów montażu, demontażu, transportu towarów, a także innych kosztów z tym związanych.
 18. Sprzedawca nie odpowiada za powierzone mu materiały. Produkty wytwarzane usługowo z materiału powierzonego przez Kupującego nie są objęte rękojmią.
 19. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad towarów, a także wynikające z ich nieterminowej dostawy oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę rzeczywistą lub utracone korzyści.
 20. Zakres odpowiedzialności za jakość towarów Sprzedawcy może być ustalona w drodze dodatkowych porozumień

Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowita niewykonanie umowy (kontraktu) spowodowane siłą wyższą.

„Siła wyższa” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zrządzeniem losu lub takimi zdarzeniami jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy (kontraktu) i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na „siłę wyższa” pod warunkiem, że druga strona zostanie powiadomiona o wyżej wymienionych okolicznościach.

20.Wbudowanie towaru oznacz, że kupujący zbadał go i uznał, że nie ma wad, z chwilą ich wbudowania następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.

Zakres odpowiedzialności

 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży wyrobów (towaru), (za wyjątkiem uchybień umyślnych), niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 2. Odpowiedzialność za posiadanie przez wyrób (towar) określonych cech lub za przydatność dostarczonego wyrobu (towaru) do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedający ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że wyrób (towar) posiada określone cechy, albo że jest on przydatny do tych celów.
 3. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad wyrobu (towaru), Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez wyrób (towar) (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepis prawa.
 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego wyrobem (towarem) lub z produktami, do których wytworzenia użyto wyrobów (towarów) sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

Inne

 1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, właściwy będzie wyłącznie polski sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedającego.
 2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek wyrobów (towarów), znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany, lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków), jak również– w zakresie nie unormowanym w treści niniejszych OWS – odpowiednie przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego i innych polskich bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

Klauzula poufności

W czasie trwania umowy strony zobowiązują się wzajemnie do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji wzajemnie od siebie otrzymanych a dotyczących umowy czy jej realizacji lub innych informacji poufnych przekazanych sobie nawzajem. Za wyjątkiem gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa na rzecz uprawnionych organów państwowych.

Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Glass-Zam Ireneusz Wiatrzyk w związku z realizacją umów sprzedaży wyrobów (towarów) oferowanych przez Glass-Zam Ireneusz Wiatrzyk oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Glass-Zam Ireneusz Wiatrzyk działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r.).

#

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa GLASS - ZAM Ireneusz Wiatrzyk. Planowane efekty związane są z zachowaniem płynności finansowej co pozwoli na prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od daty otrzymania dofinansowania.
Wartość projektu:62 268,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 proc.

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

created by: Cardea Creations